KLIENDITUGI OÜ GDPR REGULATSIOONI SELGITUS NING SPÄMMI VASTANE TEGEVUS

1. Eesti Vabariigi seadusandlikud aktid seoses elektroonilise otseturustusega

Eesti Vabariigis reguleerivad elektroonilist otseturustust järgmised seadused:

  • Elektroonilise side seadus (§ 103, § 103′, § 133 lõige 2′, § 184”);
  • Infoühiskonna teenuse seadus (§ 5 lg 2);
  • Isikuandmete kaitse seadus (eriti § 12 ja 6. peatükk).

Elektrooniliste kontaktandmete kasutamist ei reguleeri, kuid otseturustusel tuleb arvestada ka järgmiste õigusaktidega:

  • Võlaõigusseadus;
  • Reklaamiseadus;
  • Tarbijakaitseseadus.

Elektroonilise otseturustuse all mõeldakse kommertsteadaandeid, mis on saadetud adressaadile kas e-posti, faksi, telefoniteadete (SMS, MMS jms.) või Bluetoothˊi teel.
Seadused eristavad juriidilisele ja füüsilisele isikule suunatud otseturustust. Juriidilisele isikule on otseturustus lubatud alati, kui tema kontaktandmed on avalikest allikatest kättesaadavad ja on ühemõtteliselt selge, et tegemist on juriidilise isikuga. E-posti aadressid, mis viitavad juriidilise isiku üldkontaktile, näiteks ettevõte@ettevõte.ee või info@ettevõte.ee loetakse alati tingimusteta juriidilise isiku aadressiks. Kui e-posti aadress sisaldab isiku nime, näiteks eesnimi.perekonnanimi@ettevõte.ee vms., siis loetakse see üldjuhul füüsilise isiku aadressiks, v.a. juhul, kui saadetava kommertsteate sisu on seotud vastava isiku positsiooni ja otsustuspädevusega oganisatsioonis. Sellisel juhul saab niisugust e-posti aadressi tõlgendada juriidilise isiku aadressina, kellele on elektrooniline otseturustus lubatud.
Füüsilisele isikule elektroonilise otseturustuse tegemine on seaduse järgi lubatav ainult vastava füüsilise isiku eelneval kirjalikul nõusolekul.

Elektroonilise otseturustuse puhul nõuab seadus, et iga kord, kui tema elektroonilisi kontaktandmeid kasutatakse otseturustuseks, peab adressaadil olema selge ja arusaadav võimalus tasuta ning lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine ning isikul peab olema võimalus nimetatud õigust realiseerida elektroonilise side võrgu kaudu. Samuti peab alati olema selgelt tuvastatav isik, kelle nimel vastav sõnum edastatakse ja edastatav teave peab oleme selgelt otseturustuslik.

Kui otseturustaja saadab oma nimel kolmandate isikute pakkumisi või teateid, peab teates sisalduma info selle kohta, kus adressaadil on võimalik tutvuda, milliste koostööpartnerite pakkumisi talle otseturustaja kaudu saadetakse.

2. Klienditugi OÜ ettevõtete ja organisatsioonide ning nendes töötavate vastutavate isikute andmebaas

Klienditugi OÜ ettevõtete ja organisatsioonide ning nendes töötavate vastutavate isikute andmebaas, mis on Klienditugi OÜ omand ja mida edaspidi samas nimetatud Kliendibaas-iks, sisaldab Eestis toimivaid ettevõtteid ja organisatsioone koos nende nii juriidiliste kui tegelike tegevusaadressidega ja kontaktandmetega, samuti nendes töötavate vastutavate isikute vastutusalade ja kontaktandmetega.

Klienditugi OÜ hoolitseb oma Kliendibaasi ajakohasuse eest süstemaatilise ja hõlmava telefoni teel tehtava kontrolli abil, et tagada võimalikult täpsed ja ajakohased andmed Kliendibaasis, mis ei oleks kontrollimata kauem kui 1 aastat.

Kliendibaasis olevad andmed vastutavate isikute kohta põhinevad konkreetselt telefoni teel väljaselgitatud vastutusaladele, mistõttu neile on rakendatavad elektroonilise otseturustuse nõuded juriidilistele isikutele, mis lubavad neile saata asjakohaseid teateid ka ilma nendelt saadava eelneva nõusolekuta.

Kliendibaasi haldajana järgib Klienditugi OÜ alati kõiki nõudeid, mis on isikuandmete kogujatele ja töötlejatele kehtestatud isikuandmete kaitse seadusega.

Klienditugi OÜ reguleerib oma klientide Kliendibaasi kasutusõigust iga kliendi puhul eraldi selle kliendiga sõlmitud kirjaliku lepingu alusel.

3. Kliendibaasi teenused

Klienditugi OÜ osutab oma juriidilistest isikutest klientidele muu hulgas ka nende endi Kliendibaaside kontrolli ja ajakohastamisteenust, mis seisneb selles, et Klienditugi OÜ haldab, kontrollib ja ajakohastab neid andmebaase oma Kliendibaasi andmetele tuginedes. Sellisel juhul on vastavate klientide Kliendibaaside omanikuks ikka need juriidilised isikud, kellega on Klienditugi OÜ-l sõlmitud asjakohane leping, kellele Klienditugi OÜ osutab ainult nimetatud teenust ega ole vastutav selle eest, et juriidilised isikud, kellele ta seda teenust osutab, kasutavad neid andmebaase vastavuses Eesti Vabariigi seadustega.
Klienditugi OÜ osutab oma juriidilistest isikutest klientidele ka Kliendibaaside müügi teenust, mis seisneb selles, et Klienditugi OÜ loovutab nimetatud klientidele vastavalt nendega sõlmitud lepingule sihtgruppe oma Kliendibaasist, mis on eelnevalt määratletud ja piiritletud lepingus nimetatud kriteeriumidest ja eesmärkidest lähtuvalt. Niisugune tegevus väldib tarbetut mittevajalike andmete edasiandmist klientidele ja vähendab sellega ka nende kasutamist Eesti Vabariigis elektroonilist otseturustust reguleerivate seadusandlike aktide vastaselt.
Klienditugi OÜ on oma Kliendibaasi üles ehitanud nii, et tema klientidel oleks Kliendibaasi teenusi kasutades võimalikult head eeldused suunata kommunikatsioon võimalikult täpselt piiritletud sihtrühmale.

4. Kliendibaaside kasutamine vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlikele aktidele

Klienditugi OÜ loovutab oma Kliendibaasis olevaid kontaktandmeid ainult adressaatide tööülesannetega ja vastutusvaldkonnaga seotud informatsiooni saatmiseks. Kontaktandmed loovutatakse kas võrguteenuste kasutamisõigusena või Kliendibaasi sihtgrupi üleandmisena.

Kliendibaasi kasutusõigus piiratakse seejuures lepingus nimetatud kampaania(te)ga ja Kliendibaasis olevate andmete kasutamine ning talletamine kliendi oma andmebaasi kampaania lõppemise järel on keelatud.

Klienditugi OÜ juriidilisest isikust kliendil või selle töötajal pole õigust kasutada andmebaase eesmärkidel või viisidel, mis on vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlike aktidega ega ka viisil, mis konkureerib Klienditugi OÜ tegevusega. Klienditugi OÜ-l on õigus lõpetada oma kliendiga sõlmitud leping kohe, kui klient eksib nimetatud reeglite vastu.

5. Juhendid teadete vastuvõtjale

Juhul, kui teate vastuvõtja tunneb, et teate saatja on saatnud talle spämmteate ja andmed pärinevad Klienditugi OÜ Kliendibaasist, palume sellest teatada koheselt Klienditugi OÜ Kliendibaasi haldajale e-maili teel aadressil andmekaitse@klienditugi.ee

Klienditugi OÜ asub koheselt selgitama juhtumit ja vajadusel lõpetab lepingu oma Kliendibaasi kasutajaga, juhul, kui kliendi tegevuses ilmneb asjaolusid, mis on vastuolus vastavate Eesti Vabariigi seadustega.

6. Kliendibaasis registreeritud isiku õigused

Iga Klienditugi OÜ Kliendibaasis registreeritud isikul on õigus tutvuda oma andmetega, mis sisalduvad Klienditugi OÜ Kliendibaasis, kui ta on eelnevalt tuvastanud oma isiku Klienditugi OÜ vastutavale töötajale.

Klienditugi OÜ parandab, täiendab või vajadusel kustutab Kliendibaasist kas omaalgatuslikult või Kliendibaasis registreeritud isiku nõudmisel Kliendibaasis oleva vigase, puuduliku või vananenud teabe.

Kliendibaasis registreeritud isikul on lisaks õigus keelata Klienditugi OÜ-l tema kontaktandmete üleandmise kolmandatele isikutele elektrooniliseks otseturustuseks.

Võta ühendust

Edvin Lars

E-turunduse spetsialist
(+372) 58 585 887

edvin@klienditugi.ee